موسسه علوم و فنون کیش موسسه علوم وفنون کیش
امروز : ۱۳۹۶/۲/۶


جدول دوره های عمومی
اداره بازاریابی و راه اندازی شعب
دوره های تخصصی بازرگانی
دورۀ آموزش برای مشاغل پزشکی
دوره آموزش مشاغل - پرستاری
 

تاریخ :۱۳۹۲/۱۱/۱۱
دوره آموزش مشاغل - پرستاری


دوره آموزش زبان انگلیسی برای مشاغل - پرستاری

An English Course for Nursing

 

خاستگاه و طیف دربرگیرنده: حوزه های بیمارستانی، پزشکی ، دانشجویان دوره های پرستاری و پرستاران

کتاب مورد استفاده

Oxford English For Careers :Nursing 1


ta4.jpg

Oxford English For Careers :Nursing 2

ta5.jpg


Oxford English For Careers :Nursing 3

ta6.jpg



ایمیل:
 
* پیام:

کد نمایش داده شده :